Interesseliste og kontakt | Seniorbofællesskabet Ved Gadekæret

Seniorbofællesskabet Ved Gadekæret

Interesseliste og kontakt

Vi har ikke en nummereret venteliste, men derimod en interesseliste.

Betingelserne for optagelse på vores interesseliste og evt. tilbud om overtagelse af en bolig er gengivet nedenfor.

Er du/I interesseret i et nærmere bekendtskab er du/I velkomne til at kontakte os.
Skriv en mail med Navn, adresse, email, telefonnummer og eventuelle kommentarer til
gadekaeret.floeng@gmail.com

SENIORBOFÆLLESSKABET GADEKÆRET

INTERESSELISTE

§ l.
Vi har i bofællesskabet en forventning om, at beboerne har evne og vilje til at udvise gensidig omsorg og støtte for hinanden, og at man er indstillet på at deltage i diverse fælles arrangementer.
Disse forventninger søger vi at få opfyldt ved at vælge de rette beboere – også gennem et samarbejde med administrator.

§ 2.
Ved henvendelser om at komme i betragtning til en bolig, vil ansøgerne, hvis henvendelsen skønnes seriøs, blive inviteret til et besøg i bofællesskabet.
Ved besøg vil ansøgerne få forevist området, fælleshuset og udvalgte boliger, og eventuelt også få lejlighed til at træffe flere af beboerne.
Ved kontakten med ansøgerne vil vi søge at få et godt indtryk af ansøgernes vilje til accept af bofællesskabets ide, og om deres baggrund, interesser, helbredssituation og alder. Hvis dette falder positivt ud, kan ansøgerne optages på interesselisten.

§ 3.
Interesselisten føres af et udvalg bestående af 3 beboere, heraf mindst 1 er medlem af bestyrelsen.
På interesselisten skal der ud over navn, adresse og ønske om boligstørrelse også anføres fødselsdato.
Bofællesskabet kan vedtage, at der skal betales gebyr for optagelse på listen og gebyr for fortsat registrering på interesselisten.
Ansøgere kan optages på interesselisten, selvom de endnu ikke opfylder alle betingelser for indflytning.

§ 4.
Ved salg af en ledig andel skal bl.a. følgende kriterier tages i betragtning:
1. Personer der allerede bor i bofællesskabet har fortrinsret til boligbytte ved ledighed.
2. Ansøgere skal ved indflytning være fyldt 50 år og være uden hjemmeboende børn.

3. Der skal tilstræbes en ligelig kønsfordeling
4. Det skal også tilstræbes, at mindst 1/3-del af beboerne er under 65 år.
5. Ægtepar/samlevende har fortrinsret til boliger på 85 m eller større.
6. Personer, der i lige op- og nedstigende linie er i familie med nuværende beboere i bofællesskabet, kan ikke tilbydes en bolig.
Når der bliver en ledig bolig, vil interesseudvalget invitere den/dem på interesselisten, som skønnes at passe bedst ind i helheden, til et møde, hvor de så vidt muligt vil få lejlighed til at se den bolig, der bliver ledig, og hvor de vil mødes med flest muligt af beboerne. Ansøgerne vil her få lejlighed til at præsentere sig selv og få mulighed for at tale med beboerne.

§ 5.
Hvis ansøgerne fortsat er interesserede i at overtage den ledige bolig, og dette kan ske indenfor 3 måneder fra førstkommende månedsskifte, vil udvalget tage stilling til hvem boligen skal tilbydes.
Ansøgerne vil efterfølgende få svar på, om de er blevet godkendt, og er dette tilfældet, vil de få oplyst, at administrator tager sig af den formelle side af sagen. Administrator underrettes herom.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling onsdag den 7.4.2010

OBS! Bofællesskabet har den 12/5 2021 foreløbigt anbefalet, at det tilstræbes, at den maksimale alder for optagelse på interesselisten ikke overstiger 70 år, idet der erfaringsmæssigt kan gå adskillige år, inden en egnet bolig er til rådighed.